Skip to content


I ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA KULTUROZNAWCZEGO KATOWICE – CIESZYN, 15–17 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU

POLSKIE TOWARZYSTWO KULTUROZNAWCZE

oraz

KOMITET NAUK o KULTURZE PAN

przy współpracy Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego

w Katowicach

zapraszają do udziału w I Zjeździe Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, którego celem jest dyskusja nad problemem granic kultury i prezentacja kulturoznawczego warsztatu naukowej obserwacji tych granic.

Pojęcie granicy w kulturze obejmuje zarówno jej wymiar epistemologiczny, jak i ontologiczny. Pytanie o granice kultury implikuje zatem konieczność określenia badanych zjawisk, czasu i przestrzeni, w jakich się mieszczą, oraz kulturoznawczej perspektywy poznawczej, związanej refleksją teoretyczną i praktyką warsztatową. Równocześnie rozważać trzeba granice kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej i nauczanej – w uniwersytetach i innych szkołach wyższych.


Chcemy, aby Zjazd stał się okazją do integracji ogólnopolskiego środowiska kulturoznawczego oraz platformą merytorycznej dyskusji o współczesnych naukach o kulturze. Mamy nadzieję, że projektowany podział panelowy Zjazdu wytycza rzeczywiste i potencjalne obszary refleksji teoretycznej i badań praktycznych. Podział ten respektuje wielość i różnorodność postaw w naukach o kulturze, zachowując tożsamość kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej i przedmiotu nauczania. Jeśli będzie to uzasadnione – może zostać poszerzony, a problematyka paneli wzbogacona.

PROPOZYCJE PANELI:

GRANICE KULTUR

Kultura jako całość; różnice etniczne, społeczne, narodowe, religijne; cezury czasu i przestrzeni; przynależności i odrębność; regiony, migracje, nomadyzm, integracje; partykularyzm i uniwersalizm w kulturze; globalizacja i glokalizacja; komunikacja międzykulturowa; granice kulturowych eksploracji.

GRANICE CYWILIZACJI

Kultura i cywilizacja; cywilizacyjne przekształcenia kultury i społeczeństwa; ekonomiczne i polityczne znaczenie różnic kulturowych; sprawiedliwość społeczna i wykluczenie społeczne; technologia a wartości kultury; kulturoznawstwo wobec materialności cywilizacji.

GRANICE TEORII

Teoria kultury, jej postaci i granice; granice dyscyplin naukowych; graniczność kulturoznawstwa, graniczność poszukiwań interdyscyplinarnych; granice mowy, pisma i druku; granice tekstu, dyskursu, narracji, poetyki; perspektywy metodologiczne współczesnego kulturoznawstwa i ich ograniczenia.

GRANICE ANTROPOLOGII

Antropologia filozoficzna i antropologia kulturowa; antropologia kulturowa i antropologia kultury; granice w kulturze i doświadczenia graniczne, wzory kultury i wzory osobowości; relatywizm i uniwersalizm kulturowy; człowiek uniwersalny i kontekstualny.

GRANICE MEDIÓW

Zakres i granice oddziaływania mediów; rola mediów w tworzeniu i znoszeniu granic kulturowych; dialog medialny ponad granicami kulturowymi; intermedialność, multimedialność i transmedialność; realne i wirtualne przestrzenie poznania, wiedzy i komunikacji; nowe widzialności.

GRANICE SZTUKI

Granice sztuki – granice w sztuce; przekraczanie granic; granice strategii i konwencji artystycznych; sztuka transkulturowa i transestetyka; granice strategii i konwencji artystycznych; hybrydyzacja i globalizacja sztuki.

Serdecznie zapraszając do udziału w Zjeździe, połączonym z III Walnym Zgromadzeniem PTK, prosimy referentów o nadsyłanie abstraktów (do 900 znaków) i krótkich notek osobowych (do 500 znaków) na adres mailowy granice.kultury@gmail.com

Informacje organizacyjne ( dotyczące m.in. opłat zjazdowych, zakwaterowania itp.) prześlemy w odrębnym zawiadomieniu.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2009 roku.

Uczestnictwo w Zjeździe nie obliguje do wygłoszenia referatu. Będzie nam jednak bardzo miło widzieć Członków PTK pośród aktywnych słuchaczy i dyskutantów wybranych paneli konferencji. Wybory nowych władz i inne sprawy formalne PTK planujemy na 17.10.2009 – ostatni dzień spotkania.

Organizatorzy:

Rada Programowa

prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź – przewodniczący

prof. UWr. dr hab. Stefan Bednarek

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz

prof. dr hab. Ewa Rewers

prof. dr hab. Andrzej Szpociński

Komitet Organizacyjny Zjazdu

PTK, Oddział w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski

dr Jakub Zajdel – przewodniczący PTK

prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź – prezes PTK

prof. UŚ dr hab. Bogdan Zeler – dyrektor INoK UŚ, członek PTK

dr Aleksandra Kunce – z-ca przewodniczącego PTK

dr Marek Pacukiewicz – sekretarz PTK

dr Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska – skarbnik PTK

prof. dr hab. Ewa Kosowska – członek PTK

dr Aleksandra Achtelik - członek PTK

dr Małgorzata Rygielska - członek PTK

dr Bogusław Dziadzia - członek PTK

Więcej informacji na temat I Zjazdu PTK znaleść można na stronie http://www.ptk.org.pl/index.php?page=zjazd

Posted in Aktualności, Featured.

Tagged with , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.